Mokyklos filosofija

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" savo veiklą grindžia humanistinio ugdymo filosofija ir Geros mokyklos koncepcija.

Mokyklos misija - ugdyti kilnių, laisvų, kūrybingų, sąmoningų žmonių visuomenę.

Mokyklos tikslas - visomis turimomis ugdymo priemonėmis atskleidžiant vaiko asmenines savybes, ugdyti kilnų, kultūringą žmogų.

Mokyklos vertybės: visybiškumas, sąmoningumas, džiaugsmas ir bendrystė.

Filosofinis požiūris į vaiką: vaikas yra reiškinys, turįs neriboto tobulėjimo galimybę ir savo gyvenimo misiją, kuriai privalo tarnauti.

Psichologinis - pedagoginis požiūris į vaiką: svarbiausias vaiko bruožas - veržimąsis į ateitį ir siekis laisvai realizuoti savo galias. Prigimtinių vaiko aistrų - augti, laisvėti ir tobulėti - paisymas yra humanistinio ugdymo pagrindas.

Lūkestis pedagogui - atsakingai ir sąmoningai kurti savo subjektyvų ugdymo lauką, pripildytą turtingos dvasinės patirties, aukštos moralės, veržlumo, taurumo, ištikimybės ir meilės vaikams.

Savitas ugdymo proceso organizavimas:  visos dienos prasmingų veiklų mokykla, kurioje organizuojamas visybiškas, integruotas ugdymas nedidelėse (12-14) vaikų klasėse.

Ugdymo turinys: mokykla vadovaujasi Bendrosiomis programomis, kuriose apibrėžtas kalbinis, matematinis, dorinis, gamtamokslinis, meninis ir kūno kultūros ugdymas, tačiau ugdymo turinį kūrybiškai papildo, praplečia, pagilina žiniomis, gebėjimais ir vertybėmis, atitinkančiomis humanistinio ugdymo filosofiją. 

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1dieną, baigiasi birželio 19 dieną. Mokykla dirba vienuoliką mėnesių per metus: birželio antroje pusėje ir rugpjūtį organizuojamos vasaros stovyklos.