Mokyklos filosofija

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" savo veiklą grindžia humanistinio ugdymo filosofija ir Geros mokyklos koncepcija.

Mokyklos misija - ugdyti kilnių, laisvų, kūrybingų, sąmoningų žmonių visuomenę.

Mokyklos tikslas - visomis turimomis ugdymo priemonėmis atskleidžiant vaiko asmenines savybes, ugdyti kilnų žmogų.

Mokyklos vertybės: visybiškumas, sąmoningumas, džiaugsmas ir bendrystė.

Filosofinis požiūris į vaiką: vaikas yra reiškinys, turįs neriboto tobulėjimo galimybę ir savo gyvenimo misiją, kuriai privalo tarnauti.

Psichologinis - pedagoginis požiūris į vaiką: svarbiausias vaiko bruožas - veržimąsis į ateitį ir siekis laisvai realizuoti savo galias. Prigimtinių vaiko aistrų - augti, laisvėti ir tobulėti - paisymas yra humanistinio ugdymo pagrindas.

Lūkestis pedagogui - atsakingai ir sąmoningai kurti savo subjektyvų ugdymo lauką, pripildytą turtingos dvasinės patirties, aukštos moralės, veržlumo, taurumo, ištikimybės ir meilės vaikams.

Savitas ugdymo proceso organizavimas:  visos dienos prasmingų veiklų mokykla, kurioje organizuojamas visybiškas, integruotas ugdymas nedidelėse (12-14) vaikų klasėse.

Ugdymo turinys: mokykla vadovaujasi Bendrosiomis programomis, kuriose apibrėžtas kalbinis, matematinis, dorinis, gamtamokslinis, meninis ir kūno kultūros ugdymas, tačiau ugdymo turinį kūrybiškai papildo, praplečia, pagilina žiniomis, gebėjimais ir vertybėmis, atitinkančiomis humanistinio ugdymo filosofiją.